نرم افزار خزانه داری

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات اشخاص، تمامی دريافت و پرداختها، كنترل بانك و تنخواه، صندوق و ساير گردش‌هاي مالي كه منجر به دريافت و يا پرداخت مي‌شود مي‌باشد. اين سيستم هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات مدیریت نماد ایران  بصورت يكپارچه عمل می نمايد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار خزانه داری

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو