نرم افزار ارزیابی کارکنان


سیستم توانایی ثبت عملکرد پرسنل سازمان را براساس شاخص های تعیین شده ارزیابی نموده و امتیاز هر پرسنل را محاسبه نماید. امتیاز بدست آمده می تواند جهت ارتقاء شغلی و یا تاثیر ریالی بر حقوق و مزایای پرسنل مورد بهره برداری قرار گیرد.

فایل بروشور محصول

سیستم صدور حکم مکانیزه

سیستم توانایی ثبت امتیاز ارزشیابی پرسنل را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری طرح طبقه بندی مشاغل یا دستور العمل های تدوین شده موسسات دولتی و غیردولتی محاسبه و جهت تعیین حقوق و مزایای کارمندان در اختیار سیستم پرسنلی(احکام) قرار دهد. این سیستم بگونه ای طراحی شده است که می توان سیستم های ارزشیابی پرسنل را بصورت پارامتریک و به مطرح مشخص شده براساس دستور العمل تدوین شده در آن معرفی نمود و برای تولید مکانیزه حکم کارگزینی بکار گرفت.

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو