نرم افزار دبیرخانه

سیستم دبيرخانه نماد ايران سيستمي جامع براي ثبت و پيگيري نامه هاست. سيستمي است كه جايگزين دفتر انديكاتور دستي در دبيرخانه و دفاتر انديكاتور داخلي در قسمتهاي سازمان مي شود و باجمع آوري و اتصال تمامي اطلاعات، علاوه بر سهولت پيگيري نامه ها از سوي كليه سطوح مديريتي، كنترلي كامل را بر حفظ امنيت نامه در برابر دسترسي افراد غير مجاز، اعمال مي نمايد .

فایل بروشور محصول

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو