نرم افزار حقوق و دستمزد


تصور اغلب كاربران نرم‌افزارهاي كامپيوتري بر اين است كه سيستم حقوق و دستمزد سيستمي است ساده كه با چند پردازش و استفاده از چهار عمل اصلي رياضي خروجي‌هاي دلخواه را تهيه مي‌كند، درصورتيكه روش‌هاي مختلف و متنوع پرداخت و استثنائات متعدد محاسباتي و تغييرات مكرر قانون‌هاي پرداخت، اين سيستم را تبديل به يكي از پيچيده‌ترين سيستم‌هاي تهيه شده توسط شركت نماد ايران نموده است. موارد فوق به اضافه تنوع فعاليت مشتريان از يك سو و جايگاه اين سيستم و ارتباط آن با مجموعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت شركت نماد ‌ايران، ازسوي ديگر موجب گرديده است تا نرم‌افزار حقوق و دستمزد يكي از پارامتريك‌ترين سيستم‌هاي شركت نماد ايران شود. در حال حاضر نرم‌افزار حقوق و دستمزد شركت نماد ايران قادر است سلايق، قوانين و تنوع محاسباتي اغلب شركت‌ها را كاملاً پاسخگو باشد. علاوه بر نمودار ارتباطي كه بيانگر جايگاه نرم‌افزار حقوق و دستمزد در مجموعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت اين شركت است، ‌سيستم‌هاي اموال، سهام و خزانه‌داري در ارتباط با مسائل پرسنلي با سيستم حقوق و دستمزد ارتباط تنگاتنگ دارند.

فایل بروشور محصول

نرم افزار حقوق و دستمزد

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو