نرم افزار قیمت تمام شده

سيستم‌هاي (AIS)   داراي زيرسيستم‌هاي اطلاعاتي هستند كه نقش اساسي را در تكميل اطلاعات  AIS ها و به تبع آن در  MIS   بر عهده دارند.  از جمله اين زيرسيستم‌ها، سيستم قيمت تمام شده يا سيستم  حسابداري صنعتي مي‌باشد.  علاوه بر مستقل بودن اين سيستم به عنوان يك سيستم اطلاعاتي، اطلاعات اين سيستم در زنجيره اطلاعات، تكميل كننده اطلاعات ساير سيستم‌هاي موجود در  MIS   است كه اين نشان‌دهنده وجود ارتباط تنگاتنگ مابين اين سيستم و ساير سيستم‌ها مي‌باشد.

شركت نماد ايران در راستاي تكميل مجموعه سيستمهاي يكپارچه خود، اقدام به طراحي و پياده‌سازي سيستم مكانيزه قيمت تمام شده‌اي نموده است كه بتواند با حداقل تغييرات، مورد استفاده صنايع و سازمان‌هاي مختلف قرار بگيرد.

بروشور برنامه قیمت تمام شده

سيستم‌هاي (AIS)   داراي زيرسيستم‌هاي اطلاعاتي هستند كه نقش اساسي را در تكميل اطلاعات  AIS ها و به تبع آن در  MIS   بر عهده دارند. 

از جمله اين زيرسيستم‌ها، سيستم قيمت تمام شده يا سيستم  حسابداري صنعتي مي‌باشد. 

علاوه بر مستقل بودن اين سيستم به عنوان يك سيستم اطلاعاتي، اطلاعات اين سيستم در زنجيره اطلاعات، تكميل كننده اطلاعات ساير سيستم‌هاي موجود در  MIS   است كه اين نشان‌دهنده وجود ارتباط تنگاتنگ مابين اين سيستم و ساير سيستم‌ها مي‌باشد.

شركت نماد ايران در راستاي تكميل مجموعه سيستمهاي يكپارچه خود، اقدام به طراحي و پياده‌سازي سيستم مكانيزه قيمت تمام شده‌اي نموده است كه بتواند با حداقل تغييرات، مورد استفاده صنايع و سازمان‌هاي مختلف قرار بگيرد.

  اين سيستم به گونه‌اي طراحي شده است كه پاسخگوي نيازهاي طيف وسيعي از شركت‌ها و سازمان‌ها و يا كارخانجات توليدي باشد. طراحي اين سيستم براي شركت‌ها و سازمان‌هايي كه موضوع نهايي قيمت تمام شده آن‌ها فعاليتها يا خدمات مي‌باشد، كاملاٌ با Activity Base Costing    سازگار است. همچنين اين سيستم در صنايع و كارخانجات توليدي همراه با يك سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي، ابزار بسيار سريع و دقيقي براي محاسبه به لحظه قيمت تمام شده در اختيار كاربران قرار مي‌دهد. با توجه به ارتباط  Online   و  Real Time   اين سيستم با ساير سيستم‌هاي يكپارچه شركت نماد ايران، در اين سيستم كمترين اطلاعات  (مباني تسهيم)  به شكل دستي وارد مي‌شود و بيشترين اطلاعات به شكل كاملاٌ اتوماتيك از ساير سيستم‌ها دريافت مي‌گردد. از جمله سيستم‌هايي كه مي‌توانند اطلاعات مناسبي در اختيار سيستم قيمت تمام شده بگذارند، سيستم‌هاي مهندسي ساخت و كنترل توليد مي‌باشند كه در يك سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي به كار گرفته مي‌شوند.

تمام شده

قیمت تمام شده خدمات

سيستم قيمت تمام شده  خ دمات براي به دست آوردن قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه كاري استفاده مي‌شود. در رويكرد سنتي سيستم، تسهيم اوليه نهايت ا  بين مراكز هزينه غيرعملياتي و مراكز هزينه عملياتي انجام مي‌گردد و تسهيم ثانويه براي تسهيم قيمت تمام شده مراكز عملياتي به خدمات يا پروژه‌هايي كه انجام شده است اعمال مي‌گردد. در رويكرد غيرسنتي و(  ABC  )محوريت با فعاليت‌هايي است كه سازمان انجام مي‌دهد و تسهيم اوليه بين هزينه‌ها و فعاليت‌ها و سپس تسهيم ثانويه بين فعاليت‌ها و خدمات يا همان موضوعات نهايي قيمت تمام شده انجام مي‌گردد. لازم به ذكر است كه كليه تسهيمات بر اساس مباني تسهيم دلخواه (محرك‌هاي هزينه و فعاليت) اعمال مي‌گردد.

قیمت تمام شده محصولات


اين سيستم با پياده‌سازي الگوي هزينه‌يابي مرحله‌اي ابزار بسيار مناسبي براي محاسبه به لحظه قيمت تمام شده محصولات و نيمه ساخته‌هاي كارخانجات توليدي و صنعتي در اختيار كاربران قرار مي‌دهد. طراحي اين سيستم به گونه‌اي است كه تمامي اطلاعات مربوط به ساختار و عملكرد توليد محصولات از سيستم‌هاي مهندسي ساخت و كنترل توليد دريافت مي‌گردد. با اين روش، كاربر كافي است فقط اطلاعات مباني تسهيم را به سيستم معرفي نموده و سيستم در هر زمان كه كاربر نياز به محاسبه قيمت تمام شده داشته باشد، با سيستم‌هاي ديگر ارتباط برقرار كرده و اطلاعات لازم را دريافت و تلخيص نمايد. محاسبات اين سيستم به شكلي است كه همزمان با قيمت گذاري نيمه ساخته‌هاي توليد شده، نرخ‌هاي مصرف مواد و نيمه‌ساخته‌ها به طور اتوماتيك از سيستم حسابداري انبار دريافت مي‌شوند و ديگر نيازي به قيمت‌گذاري محصولات توليد شده به شكل دستي در سيستم انبار نمي‌باشد.

اين سيستم پس از بدست آوردن قيمت تمام شده مراكز توليدي در تسهيم اوليه، در قدم اول با ارتباط با سيستم‌هاي مهندسي ساخت و كنترل توليد كليه اطلاعات محصولات توليد شده در هر مركز توليدي را دريافت و با توجه به مباني قابل تنظيم توسط كاربر، سهم دستمزد و سربار هر محصول را به تفكيك اجزاء درخت محصول محاسبه مي‌نمايد و در قدم دوم با توجه به گردش واقعي مواد و نيمه ساخته‌ها بين مراكز هزينه توليدي، قيمت محصولات به شكل مرحله‌اي از روي درخت محصول محاسبه شده و به طور همزمان در انبار قيمت گذاري مي‌گردند به طوري كه ديگر نيازي به قيمت گذاري محصولات توليد شده به شكل دستي در سيستم انبار نمي‌باشد.

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو