نرم افزار کنترل تولید


وظيفه سيستم کنترل تولید ثبت و نگهداري اطلاعات محصولات و فرمهاي اجرايي كار، در فرآيند توليد محصولات مي باشد. اين سيستم اطلاعات جامع و لحظه اي متنوعي از عملكرد توليد و مقايسه آن با استانداردهاي مهندسي ساخت و وضعيت كار در جريان ساخت در اختيار كاربران قرار مي دهد. گردش عمليات در اين سيستم مي تواند با دستورهاي ساختي كه واحد برنامه ريزي صادر مي نمايد (توليد انبوه) يا با سفارش ساختي كه از واحد فروش دريافت مي شود (توليد سفارشاتي)، آغاز گشته و با ثبت عمليات توليد به تفكيك مراحل كاري و نهايتاً رسيد محصولات به انبار خاتمه يابد. همچنين از اين سيستم مي توان براي كنترل مواد نزد پيمانكاران و پيگيري وضعيت توليد قراردادهاي ساخت پيمانكاري كه از طرف سيستم تداركات صادر شده است، استفاده نمود. در اين سيستم كليه اطلاعات مربوط به درخواستهاي كالا از انبار، حواله مصارف مواد اوليه، رسيد توليدات واقعي، تايم شيتهاي  واحدهاي توليدي و آمار توقفات ثبت گرديده و گزارشهاي متنوعي از مقايسه اين اطلاعات با استانداردهاي سيستم مهندسي ساخت ارائه مي شود. همچنين اين سيستم ، اطلاعات بسيار دقيق و مهمي را براي يك سيسم هزينه يابي مرحله اي در اختيار كاربران قرار مي دهد كه از اين اطلاعات در سيستم مكانيزه قيمت تمام شده محصولات شركت نماد ايران استفاده مي گردد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار کنترل تولید

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو