فروش فولاد

ماژول فروش فولادی، مدیریت فرایند برنامه ریزی تولید و حمل از زمان سفارش مشتری تا زمان صدور فاکتور فروش را برعهده دارد. این سیستم با مکانیزه کردن فرایند بارگیری، کارایی سازمان را در مدیریت عملیات افزایش داده و امکان نگهداری اطلاعات و کنترل بهتر عملیات را فراهم میکند.

فایل بروشور محصول

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو