کنترل کیفیت


يكي از اساسي ترين ابزارهاي نظارتي در مبحث نظام جامع مديريت كيفيت، وجود سيستمهاي مكانيزه اي است كه بتوان توسط آنها اقدام به كنترل كامل زنجيره تامين مواد و توليد محصول يا خدمات نمود. در تعاريف معمول سيستمهاي كنترل كيفيت، بحث كنترل كيفيت به سه قسمت كنترلهاي مربوط به ورود كالا، فرآيندهاي حين توليد و فعاليتهاي مربوط به برگشت از فروش محصولات تقسيم مي شود. اما در يك نگرش جامع به كليه فعاليتهاي سازماني اعم از توليدي و خدماتي مي توان حوزه فعاليت يك سيستم كنترل كيفي را فراتر از گردش مواد و محصول ديد و از آن سيستم در زمينه پايش كليه فعاليتها، رويه ها و يا شرايط محيطي سازمان نيز استفاده نمود. شركت نماد ايران با اين رويكرد و با توجه به تجربيات كاري خود در بيش از دو دهه كاري در حوزه هاي مرتبط، اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم جامع كنترل كيفيتي نموده است كه در آن مي توان براي موضوعات مختلف كنترل كيفي (از جمله كالا، محصول، فرآيند توليد، رويه هاي كاري، شرايط محيطي و ...) ضمن تعريف استانداردهاي كنترل كيفي و منابع مورد نياز آنها، با توجه به درخواستهاي مختلفي كه مي تواند به شكل مكانيزه و يا دستي ثبت شود، اقدام به ايجاد گردش و ثبت اطلاعات كنترل كيفي نموده و نهايتا با توجه به نتايج پارامترهاي مختلف كمي يا كيفي اندازه گيري شده، مجوزهاي لازم جهت استفاده در سيستمهاي وابسته را صادر نمايد.

بروشور برنامه کنترل کیفیت

نرم افزار کنترل کیفیت

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو