نرم افزار مهندسی ساخت


اين سيستم جهت نگهداري اطلاعات درخت محصول ( BOM) و فرآيند توليد محصو لات و نيمه ساخته ها ( OPC) طراحي و پياده سازي شده است. در اين  سيستم امكان تهيه گزارشهاي متنوعي از استانداردهاي منابع مصرفي توليد و زمانهاي مورد نياز فرآيندهاي محصول پيش بيني شده است.  اين سيستم مي تواند به عنوان يك سيستم مستقل در كنار سيستم قيمت تمام شده محصولات راه اندازي شده و اطلاعات مربوط به استانداردهاي توليد را در اختيار سيستم بهاي تمام شده قرار دهد. همچنين اين سيستم پيش نياز استفاده از سيستم كنترل توليد و سيستم برنامه ريزي مي باشد. در واقع اطلاعات اجزاء و مصارف   ساخت محصولات توليد شده و يا استانداردهاي مورد نياز سيستم برنامه ريزي از اين سيستم بدست مي آيد.

بروشور نرم افزار مهندسی ساخت

نرم افزار تولید و ساخت

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو