نرم افزار برنامه ریزی مواد و تولید

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به برنامه توليد محصولات و قطعات نیمه ساخته ، پيش‌بيني مواد و قطعات نيمه‌ساخته لازم جهت تحقق برنامه توليد مي‌باشد. اين سيستم براي انجام وظايف خود با سيستم‌هاي مهندسي ساخت، تداركات، انبار، كنترل توليد و CMMS ارتباط برقرار مي‌نمايد. برنامه ريزي و زمانبندي خريد مواد اوليه (MRP)   توسط اين سيستم انجام و به طور اتوماتيك به سيستم تداركات ارسال مي گردد. همچنين مقادير پيش‌بيني شده براي خريد مواد همراه با نرخ آخرين خريد، به عنوان بودجه خريد مواد در سيستم مكانيزه بودجه قابل ثبت مي باشد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار مواد اولیه

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو