نرم افزار کنترل بودجه

وظيفه اين سيستم كنترل بودجه به منظور ثبت و كنترل مبالغ و مقادير ابلاغي رديف بودجه‌ها، پيش‌بيني و كنترل هزينه‌ها و مخارج سازمان‌ طي يك دوره مالی مي‌باشد. اين سيستم با ساير سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات مدیریت  نماد ایران به صورت يكپارچه عمل می نمايد.

بروشور نرم افزار کنترل بودجه

نرم افزار بودجه
این سیستم با ثبت مبالغ ردیف بودجه ها، امکان پیش بینی و کنترل هزینه ها و مخارج  یک سازمان را طی یک دوره مالی فراهم می آورد.

از آنجا که هدف نهایی نرم افزار های نمادایران ایجاد بستری هماهنگ و یکپارچه از اطلاعات است، این سیستم هم با دیگر سیستمها ی نمادایران در ارتباط منطقی قرار دارد.

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو