نرم افزار خزانه داری

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات اشخاص، تمامی دريافت و پرداختها، كنترل بانك و تنخواه، صندوق و ساير گردش‌هاي مالي كه منجر به دريافت و يا پرداخت مي‌شود مي‌باشد. اين سيستم هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات مدیریت نماد ایران  بصورت يكپارچه عمل می نمايد.

بروشور نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو