نرم افزار پرسنلی


ثبت مشخصات پرسنلي، اطلاعات تكميلي پرونده‌هاي پرسنلي، احكام‌كارگزيني و چارت سازماني براساس تاريخ و تغيیرات در این سیستم انجام می گردد. اين سيستم قابليت ارتباط با سيستم‌هاي ارزشيابي و حقوق و دستمزد را داراست. ضمنا نگهداري اطلاعات مربوط به مرخصي‌ها، ماموريت‌هاي پرسنل و تعريف قوانين محاسباتي جزء امكانات اين سيستم است.

فایل بروشور محصول

نرم افزار پرسنلی
تجربه منحصر به فرد و طولاني كارشناسان شركت نماد ايران بر روي سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد و پرداخت حقوق كاركنان بيانگر مسائل زير بود:

بخشي از داده‌هاي مورد نياز سيستم حقوق و دستمزد كه در اغلب موارد مبناي محاسبات و پرداخت به كاركنان واقع مي‌گردند ماهيتاً از نوع داده‌هاي پرسنلي بوده و لذا از مجراي اصولي وارد سيستم حقوق و دستمزد نگرديده و كنترل لازم بر محتواي آنان وجود ندارد.

استفاده كنندگان از سيستم حقوق و دستمزد، چه در سطوح مختلف مديريت و چه در سطح بهره‌گيران و مجريان عادي سيستم، به كرات نياز به اطلاعات تكميلي در جنب اطلاعات پردازش شده حقوق و دستمزد پيدا نموده‌اند كه دسترسي به اين اطلاعات مستلزم وجود يك سيستم كامل پرسنلي مي‌باشد. طيف اطلاعات مورد نياز يك سازمان و انتظارات مجموعه آن سازمان از سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد و پرسنلي، طيفي گسترده و تلفيقي بوده، به نحوي كه اجراي هر يك از سيستم‌هاي فوق را بدون ديگري با مشكل روبرو مي‌سازد.

مجموعه عوامل ذكر شده، به اضافه پشتوانه تجربي طراحان و انتظارات بهره‌گيران از سيستم مكانيزه، موجب گرديد تا شركت نماد ايران ضمن ايجاد و گسترش يك سيستم پرسنلي كارا، تجديد نظر زيربنائي در سيستم حقوق و دستمزد قبلي خود بنمايد، به نحوي كه:

ضمن طراحي  مجدد  و بازنويسي سيستم حقوق و دستمزد، مجموعه‌اي همگون و هماهنگ از اطلاعات حقوق و دستمزد و پرسنلي بوجود آيد و مبناي طرح جديد، بر محور اصالت اطلاعات قرار گيرد بدين معني كه تبادل اطلاعاتي مابين دو سيستم از سرچشمه ايجاد اطلاعات و به صورت مستند انجام پذيرد (به عنوان مثال صدور احكام كامپيوتري در سيستم پرسنلي به عنوان مبناي محاسبات در سيستم حقوق و دستمزد واقع شود). بهره‌گيري توام و همزمان از دو سيستم ذكر شده با توجه به زنجيره اطلاعاتي آنان نيازهاي مختلف بهره‌گيران را تحت پوشش قرار می دهد.

با توجه به اهداف ذكر شده سيستم مكانيزه پرسنلي در زمينه: 

برنامه ريزي نيروي انساني  

حفظ و بروزآوري اطلاعات شناسنامه‌اي، فردي و استخدامي 

پر ونده سوابق كاركنان 

صدور احكام كارگزيني 

كنترل وام كاركنان از زمان درخواست تا زمان استهلاك به جمع آوری  ، کنترل و پردازش اطلاعات می پردازد

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو