1367

DOS   (نسل اول) :  زبان برنامه نویسی  c  همراه با  btrieve file manager  در کنار مجموعه کاملی از توابع کتابخانه ای که توسط شرکت طراحی و نوشته شد، زیر ساخت توسعه ماژولها را فراهم کرده بود. در این زمان مجموعه ماژولهای مالی و اداری شرکت شکل گرفت. این سیستمها تحت شبکه  Novel  ارائه شد و از همان ابتدا مفهوم  ACID  در سیستمهای مالی اداری شرکت لحاظ شده بود.

1382

Windows   (نسل دوم) : در طول دهه 80 مجموعه ماژولهای نرم افزاری به تدریج کامل شد و محصول  MIS  در شرکتهای بزرگ تولیدی و یا سازمانهای دولتی و خدماتی مورد استفاده گسترده قرار گرفت. طراحی ماژولها از  این نسل به بعد، سه لایه ای انجام شده که این موضوع در سرعت بخشی به تولید نرم افزار و سرویس گرا بودن ماژولهای تولیدی بسیار موثر بود.. این نسل از سیستمهای نماد ایران دوره درخشانی در بلوغ اطلاعاتی و یکپارچگی ماژولهای نرم افزاری را به ارمغان آورد.

1394

Windows   (نسل سوم) : با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای جدیدی که توسط مشتریان مطرح شد، شرکت تصمیم به ارائه ERP  کامل در محیط  .Net  و با استفاده از ابزارهای روز دنیا گرفت. در این زمان بخش تحقیق و توسعه شرکت بیش از هر زمان دیگر فعالیتهای مطالعاتی خود را در زمینه تکنولوژیهای زیر ساخت توسعه نرم افزار انجام می دهد. در این نسل جهت تکمیل ماژولهای سیستمهای یکپارچه، ماژولهای پویا جهت پوشش دادن فرآیندهای خاص هر مشتری تولید شده است که در این بخش میتوان به ماژولهای گردش کار فرآیندها ( WorkFlow )، کارتابل مکانیزه و میز کار موضوعی، مانیتورینگ عملیات و ابزارهای فرم ساز و گزارش ساز اشاره نمود. همچنین فرآیندهای نصب و انتشار آخرین تغییرات ماژولها، با مکانیزم کنترل شونده و خودکار در بستر اینترنت انجام می شود.  شرکت با استفاده از تجربه طولانی در راه اندازی سیستمهای یکپارچه، اقدام به تکمیل ماژولهای کیفی و کارخانه ای نمود، تا تصمیم گیری را برای مدیران میسر سازد.