نرم افزار کارت کارکرد

ضمن ثبت و کنترل ترددها امکان مدیریت کارکرد و قوانین، مدیریت کاردکس و مانده مرخصی، مدیریت کارانه و بهره وری و نیز مدیریت شیفت های پیچیده بیمارستانی و چرخشی را فراهم می کند.  این نرم افزار با انعطاف پذیی بالا متناسب با هر قانون و مقرراتی است و از یک طرف به مدیران سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها امکان کنترل حضور و غیاب و نحوه تردد کارکنان، مدیریت المان‌های کارکرد و جاری ساختن قوانین محاسبه کارکرد را می‌دهد و از طرف دیگر مشاهده و تصحیح اطلاعات حضور، ردیابی آیتم‌های کارکرد و دریافت گزارش‌های مورد نیاز را برای کارمندان امکان‌پذیر می‌کند.

فایل بروشور محصول

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو